Energie

Vraag en antwoord Leiden Aardgasvrij

Onderstaande vragen en antwoorden zijn bijgewerkt tot 1 februari 2019

1 Aardgasvrij

1.1 Waarom moet Leiden aardgasvrij worden?
In Nederland hebben we afgesproken dat we in 2050 bijna geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof die opraakt en bij de verbranding komt het broeikasgas CO₂ vrij.  Dit verstoort het klimaat op aarde. Gevolg: perioden met enerzijds hittegolven en anderzijds zware regenval zullen elkaar steeds vaker afwisselen.Groningen heeft bovendien te kampen met aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

Om deze negatieve gevolgen een halt toe te roepen, gaan we overschakelen op duurzame energiebronnen die minder vervuilend zijn en (daardoor) minder impact hebben op het milieu. Inmiddels zijn er technische ontwikkelingen, die een goed alternatief bieden voor aardgas. Daarom is de ambitie uitgesproken om in Leiden in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor verwarming, koken en warm water.

1.2 Hoeveel aardgas verbruikt een gemiddeld huishouden en waarvoor?
Nederlandse huishoudens gebruiken gemiddeld 1400 mᶾ aardgas per jaar; voor een appartement is 1000 m3 normaal. Het grootste deel van het aardgas – rond 80% – is voor het verwarmen van de woning. De rest wordt gebruikt voor warm tapwater (dat is het warme water uit de kraan en van de douche) en koken. In de beter geïsoleerde woningen neemt het aandeel verwarmen af en wordt het aandeel tapwater groter. In extreem goed geïsoleerde woningen is de tapwatervraag inmiddels groter dan de ruimteverwarmingsvraag.

2 Zuidwest

2.1 Waarom moet Leiden Zuidwest als eerste wijk aardgasvrij worden?
Deze plannen komen voort uit de Leidse Warmtevisie, terug te lezen op: www.gagoed.nl/leiden-aardgasvrij/

In de Warmtevisie staan zes kansrijke wijken in Leiden benoemd, waar de kans van slagen om van het gas af te gaan momenteel het grootst lijkt. Een van deze kansrijke wijken is Zuidwest, een wijk waar de komende jaren veel gaat gebeuren om de wijk nog beter te maken.

Specifiek gaat het hier bijvoorbeeld om de vervanging van de riolering, een sociale opgave en renovaties van het bezit van de woningcorporaties. De plannen om van het gas af te gaan, willen we hiermee combineren. Elf partijen, waaronder de woningcorporaties, de netbeheerder en de gemeente, hebben de ambitie uitgesproken om dit in 2035 gerealiseerd te hebben. Voor meer informatie over Zuidwest, kijk op: www.gagoed.nl/zuidwest/

2.2 Waar ligt Zuidwest precies?
Wanneer er vanuit de gemeente Leiden over Leiden Zuid-West wordt gesproken gaat dit over het gebied binnen de Haagweg, de Korte Vliet, de Vliet, de Trekvliet/treinspoor. Zie hiervoor de website van de gemeente.

 

3 Participatie

3.1 Hoe word ik op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen die nu gaande zijn?
Op 19 en 25 september j.l. organiseerde de gemeente samen met stichting !WOON kick-off bijeenkomsten voor bewoners en andere betrokkenen uit de buurt. Op de avonden werden veel aanbevelingen voor de professionals (de projectgroep Zuidwest) en voor de buurt opgesteld. De beantwoording van de aanbevelingen, voor zover op dit moment mogelijk, vindt u via deze link, net als het verslag van de avonden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van aardgasvrij wonen in de Gasthuiswijk, vindt u die informatie op de website www.gagoed.nl.
3.2 Kan ik meedenken en adviseren in dit proces?
Tijdens de avonden konden bewoners zich opgeven voor de zogenaamde adviesgroep. Deze groep deelt de belangen, zorgen en vragen uit de buurt met de werkgroep van professionals (projectgroep Zuidwest). Heeft u vragen over de adviesgroep of wilt u deelnemen? Neem dan contact op met !WOON via leiden@wooninfo.nl.

4 Oplossingen

4.1 Hoe verwarm ik mijn huis en hoe krijg ik warm water zonder aardgas?
Grofweg zijn er twee alternatieven voor het verwarmen van een huis zonder aardgas.

Elektrische alternatieven, ‘All electric’:

Als je huis volledig op elektriciteit draait, dan noem je dat een all-electric woning. Als je all-electric woont gebruik je geen gas maar alleen elektriciteit voor het verwarmen van je huis, en voor warm water en koken. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de woning zeer goed geïsoleerd moet zijn om zo min mogelijk energie/warmte te verliezen. Huizen kunnen met verschillende elektrische apparaten worden verwarmd. Er kan voor één alternatief of een combinatie van apparaten worden gekozen. Bijvoorbeeld een warmtepomp of infraroodverwarming, eventueel in combinatie met zonnepanelen. Daarnaast moet worden gecontroleerd of het elektriciteitsnet hiervoor geschikt is. Dit is een verantwoordelijkheid van de netwerkbeheerder Liander.

Warmtenet:

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waar warm water door stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen (zowel verwarming als warm tapwater).

4.2 Is waterstof of biogas geen oplossing?
Waterstof of groen gas (een opgewerkte vorm van biogas) zijn gassen die duurzaam geproduceerd kunnen worden, en die daarmee ook in een aardgasvrije toekomst passen. Op dit moment, en ook in de nabije toekomst, is er echter verreweg onvoldoende duurzaam gas beschikbaar. We kunnen dus geen wijken ‘overzetten’ naar groen gas of waterstof.

Of groen gas of waterstof in de toekomst een mogelijkheid wordt om aardgasvrij te kunnen verwarmen, is nog zeer onzeker. Dit kan pas plaatsvinden als er op enorme schaal duurzame biomassa of duurzaam geproduceerd waterstof geïmporteerd kan worden uit bijvoorbeeld Scandinavië of landen rondom de evenaar. Al deze en toekomstige oplossingen houden we in de gaten.

4.3 Welke mogelijke oplossingen zijn er voor Zuidwest?
Beide beschreven opties zijn technisch mogelijk voor Zuidwest. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de beste optie. We kijken daarbij naar techniek, betaalbaarheid, comfort en duurzaamheid. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar wat de meest geschikte optie is. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: vooralsnog lijkt een warmtenet de meest logische keuze voor de meeste huizen.

5 Kosten en subsidies

5.1 Wat gaat mij dat als bewoner kosten?
Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor u als bewoner precies zijn. Dit is namelijk afhankelijk van hoe u woont, waarvoor u gas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Als een grote renovatie nodig is, vraagt dit investeringen. Vaak staan tegenover deze investeringen weer besparingen, zoals bij het isoleren van uw woning. Door het isoleren bespaart u energie, en dus kosten.
5.2 Wie gaat dat betalen?
We begrijpen dat de veranderingen invloed hebben op bewoners, ook financieel.

Los van eventuele, toekomstige subsidies of gunstige leningen geldt dat woningeigenaren zelf beslissen over hun eigen bezit. Vergelijk dit met investeringen in woningisolatie: de overheid heeft bijvoorbeeld een subsidieregeling voor ‘dubbel glas’ maar stelt niemand verplicht om dit te nemen. Wel geldt voor alle woningen dat uiterlijk in 2050, maar mogelijk al eerder, geen aardgas meer beschikbaar is.

5.3 Wie gaat de verandering verrichten?
Bouwondernemingen, aannemers, installateurs,  energieleveranciers en netbeheerders gaan de verandering realiseren, zoals: woningen isoleren, warmtepompen plaatsen, inductieplaten plaatsen, warmtenet  aansluitingen realiseren, etc. Wij als gemeente zijn door de landelijke overheid aangewezen als regisseur van het hele proces. Huiseigenaren mogen hier altijd zelf blijven beslissen.
5.4 Hoe krijg ik mijn huis aardgasvrij als ik geen geld heb voor grote investeringen?
Met subsidies en de duurzaamheidslening wil de gemeente Leiden ervoor zorgen dat zoveel mogelijk woningen worden geïsoleerd. Als u uw huis isoleert, gaat de energierekening omlaag. Hierdoor verdient u de investering op termijn terug. Heeft u geen  geld voor deze investeringen, dan kunt u gebruik maken van de zeer aantrekkelijke lening van de gemeente. Wij rekenen slechts 1,6% rente. U kunt ook kiezen voor de nationale energiebespaarlening (2,6% rente) of voor een lening bij een bank.
5.5 Krijgen huiseigenaren een subsidie? En vve’s?
De gemeente Leiden biedt subsidie aan zowel huiseigenaren (en voor VvE’s) als huurders voor isolatiemaatregelen en voor HR++-glas of hoger. Er kan zelfs collectief subsidie worden aangevraagd, bijvoorbeeld met een groep buren. Per woning kunnen meerdere subsidieaanvragen worden ingediend, zolang de verordening loopt, tot een bedrag van €5.000,- per woning. Let op: er kan alleen subsidie aangevraagd worden voor nog uit te voeren maatregelen.

De gemeentelijke subsidie kan gecombineerd worden met landelijke regelingen.

Voor meer informatie over de financiële mogelijkheden en voor het aanvragen van de gemeentelijke duurzaamheidslening en/of subsidies, kijk op www.duurzaambouwloket.nl/leiden. Hier kun je ook een subsidiecheck doen en daarmee ontvang je informatie over alle relevante gemeentelijke en landelijke financiële regelingen.

5.6 Hoe is de prijs van het verwarmen van de woning met aardgas ten opzichte van een warmtenet en all-electric oplossingen?
De maandelijkse kosten van verwarming met een  warmtenet zijn ongeveer hetzelfde als die van gas. All-electric oplossingen zijn in het gebruik, op de korte termijn, waarschijnlijk voordeliger, maar hiervoor is het wel nodig dat de woning zeer goed geïsoleerd is.

De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op de prijs van gas. Dit is wettelijk vastgelegd in het Niet-Meer-Dan-Anders principe (NMDA). Dit zorgt ervoor dat u niet meer zult betalen voor de warmte via een warmtenet dan via gas.

De kosten  van stadsverwarming zijn opgebouwd uit een variabel deel en een vast deel. De variabele kosten zijn de kosten voor het verbruik. Dit verbruik wordt gemeten in gigajoules (GJ). Eén GJ komt overeen met 35,2 m³ aardgas. Per GJ betaalt u € 22,94 (inclusief BTW, tarief van  2018) bij Nuon. De vaste kosten zijn de kosten voor het netwerk, de afleverset en de meetdiensten. De vaste kosten bedragen €465,65 per jaar (inclusief BTW, tarief van  2018)

Bij een gemiddeld huishoudelijk verbruik van 35 GJ per jaar zijn de kosten per jaar op basis van bovenstaande tarieven € 1.268,55 (= 35 GJ x € 22,94 + € 465,65).

De tarieven die Nuon vanaf 1 januari 2018 aan klanten met stadswarmte berekent behoren tot de laagste van Nederland. Dit blijkt uit een vergelijking met de tarieven van andere warmteleveranciers.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt zowel voor de variabele als de vaste kosten zogenaamde maximumtarieven. Er zijn leveranciers die deze gewoon overnemen, maar bij Nuon doen ze het anders. Bij een gemiddeld verbruik van 35 GJ is een huishouden jaarlijks 105 euro minder kwijt dan wanneer we de ACM-tarieven zouden berekenen. Daarnaast gaat de nieuwe Warmtewet Nuon vanaf 2019 mogelijkheden geven om klanten meer keuze te bieden met nieuwe prijs- en productdifferentiaties zoals bijvoorbeeld 100% CO2-vrije warmte.

Elektrische warmtepomp oplossingen kunnen tot ca. de helft goedkoper verwarmen dan een cv-ketel op aardgas. Er zijn echter ook elektrische alternatieven die duurder zijn. Daarbij komt dat de elektrische alternatieven gemiddeld meer (isolatie) investeringen in de woning vragen.

5.7 Maar de prijs van gas en elektriciteit gaat toch veranderen?
Inderdaad is in het Klimaat- en Energieakkoord een voorstel gedaan om de belasting op gas omhoog te brengen, de belasting op elektriciteit naar beneden. Op die manier zou een gemiddeld huishouden niet meer aan energie kwijt moeten zijn dan nu, maar wordt aardgasvrij verwarmen wel interessanter.
Dit voorstel is nog niet definitief en het is nog niet zeker dat het overgenomen gaat worden. De kans is echter wel groot dat de belasting op gas inderdaad omhoog zal gaan. De overheid zal er daarbij rekening mee moeten houden dat energie voor iedereen betaalbaar blijft.
5.8 Welke effecten heeft dat op de vergelijking met een warmtenet en all-electric?
Met een hogere prijs voor gas, zou het interessanter moeten worden om naar een warmtenet of all-electric over te stappen. Tegelijkertijd is op dit moment de prijs van een warmte-aansluiting nog gekoppeld aan de aardgasprijs. De overheid is wel al bezig om dit aan te passen, waardoor de kosten van een warmtenet voortaan gebaseerd zouden moeten worden op de huidige kosten, of de laagste kosten van een alternatief. Dit is nog onzeker.

Voor woningen die al heel goed geïsoleerd zijn, lijkt all-electric verwarmen de goedkoopste oplossing te worden. Deze voorspellingen zijn echter onzeker. En de prijs van aardgas en elektriciteit zijn niet alleen afhankelijk van belastingen, maar ook van de kostprijs zelf.

Het is denkbaar dat elektriciteit in de toekomst op sommige momenten schaars, en dus duur wordt: bijvoorbeeld op een windstille, mistige, koude dag in februari. Er wordt dan geen stroom geproduceerd uit zon of wind, en er zijn al veel koude dagen geweest met veel energievraag, waardoor er mogelijk geen grote voorraden meer zijn. Het blijft daarom ingewikkeld om prijseffecten in de toekomst te schatten.

5.9 Moeten we niet gewoon wachten omdat het in de toekomst goedkoper wordt?
Het Klimaat- en energieakkoord verwacht dat installatie- en isolatiemaatregelen inderdaad goedkoper worden. Dat is mogelijk juist doordat we nu aan de slag gaan met de eerste wijken, en daarmee een startmotor vormen. Leveranciers kunnen daardoor een grotere afzetmarkt krijgen, diensten en producten kunnen gestandaardiseerd worden en dit heeft uiteindelijk een lagere prijs tot gevolg. Het omgekeerde is echter ook denkbaar: dat in de toekomst schaarste ontstaat waardoor prijzen juist stijgen.
Kortom: ja, in de toekomst zouden sommige technieken goedkoper kunnen worden. Dat kan echter alleen als we nu beginnen. Wachten heeft daarom geen zin; door middel van subsidies en andere stimuleringsinstrumenten is het aan de overheid om te zorgen dat de voorlopers niet de rekening betalen voor wijken die later aan de beurt zijn.
5.9.1 Moet er veel in mijn woning gebeuren?
Dit hangt af van uw type woning en uw wensen. Soms zijn er grote renovaties nodig. Maar dat is niet overal noodzakelijk. U kunt kijken op het energieloket (www.duurzaambouwloket.nl) of een energieadvies aanvragen. Dan komt een energieadviseur bij u thuis.
6.9.2 Moet ik ook mijn cv-radioatoren vervangen?
Dit hangt af van het alternatief dat voor het verwarmen van uw woning wordt gebruikt:

 • Het huidige warmtenet in Leiden is gebaseerd op hoge temperatuurverwarming. Er zullen relatief weinig aanpassingen in uw woning plaats hoeven vinden, zo hoeven over het algemeen de radiatoren niet vervangen te worden.
 • Als u overstapt op een warmtepomp dan is het waarschijnlijk dat u (een deel van) uw radiatoren moet vervangen door vloerverwarming, convectoren of simpelweg grotere radiatoren. Bestaande radiatoren kunnen voorzien worden van speciale kleine ventilatoren waardoor ze meer warmte kunnen afgeven. Goede isolatie is ook in dit geval belangrijk.
 • Als u overstapt op infraroodverwarming dan moet u goed isoleren en vervangt u de radiatoren door infraroodpanelen.
5.9.3 Moet ik mijn cv-ketel vervangen?
 • Als de cv-ketel (bijna) aan het einde van de levensduur is, is dat een goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel voor een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even makkelijk als het plaatsen van een nieuwe cv-ketel. Isoleren, een warmtepomp, of vloerverwarming plaatsen kan meer geld kosten. Als een snelle overgang naar een warmtepomp geen optie is dan kunt u ervoor kiezen om tijdelijk een cv-ketel te leasen. Wilt u advies over uw installatie? Vraag dan een gratis energieadvies aan bij de wijkambassadeur.
 • Cv-ketels gaan gemiddeld vijftien jaar mee. Bij vervanging is het dus verstandig tijdig informatie in te winnen over moderne, aardgasvrije apparatuur.
5.9.4 Gaan mijn maandelijkse energielasten naar beneden?
Dit hangt erg af van uw persoonlijke situatie:

 • Als u alleen overstapt van gas naar stadsverwarming blijven de kosten nagenoeg gelijk. Als u investeert in energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonneboiler en zonnepanelen dan gaan de maandlasten voor energie naar beneden.
 • Als u in plaats van gas overstapt op een warmtepomp of infraroodverwarming in een goed geïsoleerde woning dan gaat uw energierekening omlaag en heeft u ook geen kosten meer voor de gasaansluiting. In een niet goed geïsoleerde woning kan uw rekening zelfs hoger uitvallen en het kan voorkomen dat het systeem uw woning niet op temperatuur krijgt.
 • Uw gedrag is ook van invloed op de rekening. Energieverslindende zaken zijn:
 • veel en lang douchen
 • verwarming hoog zetten
 • verwarming aanlaten als u niet in de ruimte of thuis bent
 • deuren open laten staan als de verwarming aanstaat
 • ramen open zetten als de verwarming aanstaat

6 Warmtenet

6.1 Hoe duurzaam is een warmtenet?
In plaats van met een eigen cv-ketel wordt je huis dan verwarmd met warmte die ergens anders vandaan komt. De warmte kan uit verschillende bronnen komen. De ene bron is duurzamer dan de andere. Als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn, moet er uiteindelijk alleen maar warmte uit duurzame bronnen gebruikt worden om het water in warmtenetten op te warmen.
6.2 Hoe zit dat in Leiden, uit welke bron komt die warmte?
Op dit moment komt de stadswarmte van de gas gestookte centrale aan de Langegracht. Omdat we richting een aardgasvrije stad willen gaan, zal deze centrale in de toekomst gesloten worden.Voor de warmtevoorziening in de Leidse regio in de toekomst is in 2017 een belangrijke stap gezet met het plaatsen van de handtekeningen onder het warmteleveringscontract met Warmtebedrijf Rotterdam voor de levering van industriële restwarmte afkomstig uit het Rotterdamse havengebied. Deze warmte wordt als er geen warmtenet zou zijn weggegooid. Om deze overtollige warmte naar Leiden te krijgen wordt een 43 kilometer lange warmtetransportleiding aangelegd die het warmtenet in de Leidse regio aan deze ‘havenwarmte’ gaat koppelen.
6.3 Ben ik verplicht om mijn woning op het warmtenet aan te sluiten?
Het is nu niet verplicht voor bewoners om aan te sluiten op het warmtenet. Particuliere huiseigenaren zullen zelf de keuze hebben of zij op een warmtenet willen aansluiten of op een andere manier hun huis willen verwarmen. In de toekomst zou dit kunnen veranderen.
6.4 Waarom kan ik nu maar uit één aanbieder kiezen bij een warmtenet?
Stadsverwarming is een hele efficiënte manier van verwarmen in steden. Door de compacte bouw in de stad, kan er met één aansluiting een heel blok met huizen – of appartementen – worden verwarmd. De aanleg van zo’n systeem is echter heel duur en complex. De buizen in de grond zijn relatief groot en dik en hebben veel ruimte nodig. Daardoor zijn de investeringen hoog. Om die investeringen terug te kunnen verdienen, heeft het bedrijf die de stadsverwarming aanlegt ook het recht om de energie te leveren. De verwachting is wel dat dit in de toekomst veranderd, en dat je dan wel weer een vrije keuze hebt in de warmteleverancier.

7 Nu al doen

7.1 Wat kan ik zelf al doen om me voor te bereiden op aardgasvrij?
 • Wat u ook kiest, energie besparen is altijd slim om te doen. Bijvoorbeeld door uw huis goed te isoleren. Zie voor een stappenplan: www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan
 • Neem in al uw plannen, bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, mee dat uw huis in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Dit voorkomt dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van heeft.
 • Hebt u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing.
 • Koop alleen nog pannen die geschikt zijn voor elektrisch koken, bijvoorbeeld geschikt voor inductie.
7.2 Wat kan ik nog meer doen?
 • Zelf energie opwekken met zonnepanelen
 • Apparaten niet aan of op stand-by laten staan
 • Koelkast en vriezer niet te lang open laten staan
 • Verouderde apparaten in huis vervangenU kunt ook nog een kijkje nemen op de website van:
 • www.duurzaambouwloket.nl
 • www.hierverwarmt.nl
 • www.gagoed.nl
7.3 Ik ga verbouwen. Waar kan ik rekening mee houden?
Als u gaat verbouwen, dan kunt u uw woning bouwfysisch (de schil) en installatie technisch laten voorbereiden op aardgasvrij of al daadwerkelijk aardgasvrij maken. Laat u dan adviseren door uw installateur of een energie-adviseur over de mogelijkheden van aardgasvrij wonen. Neem in al uw plannen mee dat uw huis in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Dit voorkomt dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van heeft. Vergeet niet bij verbouwing te controleren op loden waterleidingen en of de leveringscapaciteit van uw wateraansluiting nog past bij wat uw binneninstallatie nodig heeft.
7.4 Kost het geld om een gasaansluiting te verwijderen?
Ja, de netbeheerder zorgt er voor dat uw gasaansluiting  veilig wordt verwijderd als u deze niet meer nodig heeft. Voor het verwijderen van een gasaansluiting hanteert Liander een vast tarief. Momenteel €366,12 voor het verwijderen van een aansluiting in de hoogbouw en €687,- in de laagbouw. Tarieven worden jaarlijks aangepast; kijk voor actuele tarieven op Liander. We hebben als gemeente al meerdere malen bij het Rijk aangegeven dat er een oplossing moet komen voor deze kosten. In de gesprekken over het Nationale Klimaatakkoord wordt hier de komende maanden verder over gesproken en een oplossing gezocht.
7.5 Wat zijn de financiële voordelen als mijn gasaansluiting is verwijderd?
Dan hoeft u geen netbeheerkosten en gebruikskosten meer voor uw gasaansluiting te betalen. Nederlandse huishoudens gebruiken gemiddeld 1400 mᶾ aardgas per jaar*. De netbeheerkosten (onderhoud en beheer gasnet, gasaansluiting en gasmeter en kosten voor transport van gas) betaalt een standaard woning in 2018 € 192,83 incl. BTW per jaar. De kosten voor de netbeheerder betaalt u via uw energieleverancier. U vindt ze in de energierekening die u van uw energiebedrijf ontvangt.

Tarieven worden jaarlijks aangepast;  kijk voor actuele tarieven op Liander.

Daarnaast betaalt u uw verbruikskosten. Afhankelijk van de aanbieder komt dit, voor die 1400 m3, op ongeveer €1000,- per jaar uit. Gebruikt u geen gas meer dan bespaart u dus ongeveer €1200,- per jaar. Hiervoor in de plaats komen dan wel kosten voor elektriciteit of warmte.

*= hier wordt uitgegaan van een gezin met twee kinderen in een tussenwoning.

8 Koken zonder gas

8.1 Kan ik het koken op gas wel behouden?
We merken dat sommige mensen het fijn vinden om op gas te koken en dat graag behouden. Dit is een meer gehoord argument en logisch in een overgangsperiode, waarbij iedereen nog moet wennen aan het (langzaam) verdwijnen van het aardgas. Toch zullen we in de toekomst uiteindelijk allemaal niet meer op gas koken. Ook bedrijven passen hun assortiment daarop aan. Denk aan keukens met elektrische kookplaten en pannen.
8.2 Hoe kook ik straks, zonder gas?
Het gasfornuis heeft z’n langste tijd gehad. De inductiekookplaat heeft de toekomst. Hiervoor heeft u soms andere pannen nodig dan de pannen die u gebruikt bij koken op aardgas. Ook een keramische kookplaat is nog een veelgebruikte manier van elektrisch koken. Hiervoor zijn er geen aparte pannen nodig. Veel mensen schrikken van deze verandering. Logisch, ze zijn gewend aan het gasfornuis. Oefen daarom eens bij familie, buren of vrienden die al een inductiekookplaat hebben. Wat is hun ervaring? En mocht u in de komende jaren uw keuken willen verbouwen? Dan is dat hét moment om apparatuur te kiezen die nog heel lang mee kan en ook daarmee zo duurzaam mogelijk is.
8.3 Waar moet ik rekening mee houden als ik overstap op elektrisch koken?
Als u overstapt op elektrisch koken, is het raadzaam om u goed te laten adviseren of uw huidige elektriciteitsaansluiting hiervoor voldoende geschikt is. Dit kunt u navragen bij uw keukenleverancier of installateur. In sommige gevallen is een extra groep in de meterkast nodig om de inductieplaat van voldoende stroom te voorzien.
8.4 Kunnen mijn pannen ook op een inductiekookplaat?
Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie.
8.5 Hoe test ik of mijn pannen geschikt zijn voor inductie?
Pannen die geschikt zijn voor koken op inductie zijn magnetisch. U kunt het testen door een magneet op de bodem te leggen. Blijft deze zitten? Dan werkt de pan op inductie.
8.6 Wie gaat dat betalen als ik nieuwe pannen moet kopen?
We begrijpen dat de veranderingen invloed hebben op bewoners, ook financieel. We zijn met het Rijk in overleg over financiële regelingen voor bewoners.

9 Specifieke informatie voor huurders

9.1 Wat betekent het voor huurders van een woningcorporatie?
Voor huurders van een woningcorporatie geldt dat de overstap naar aardgasvrij vanuit de woningcorporatie wordt geïnitieerd. Huurders hoeven zelf niets te doen. De plannen zijn dat uiterlijk in 2050 alle woningen CO2-neutraal en gasvrij zijn. Dit betekent dat corporaties woningen isoleren en dat in de toekomst steeds meer huurders van woningcorporaties geen cv-ketel meer gebruiken voor het verwarmen van de woning en het warme water, en niet meer op aardgas koken. Alternatieven voor het verwarmen van uw huis zijn bijvoorbeeld een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet. Let wel op. Dit is een project van vele jaren. Het kan dus even duren voordat uw woning aan de beurt is.
9.2 Moet ik iets doen als huurder van een woningcorporatie?
U hoeft op dit moment niets te doen. Op het moment dat er concrete plannen zijn voor het aardgasvrij maken van een complex, neemt uw woningcorporatie contact met u op. De woningcorporatie gaat dan met de huurders in gesprek over het aardgasvrij maken van de woningen en over alternatieven voor het verwarmen van de woning. Alternatieven zijn bijvoorbeeld een warmtepomp of warmtenet. In veel gevallen zal het aardgasvrij maken van de woningen samenvallen met een renovatie of onderhoud aan de woning.
9.3 Kan ik zelf initiatief nemen tot het aardgasvrij maken van m’n huurwoning?
De woningcorporaties nemen het aardgasvrij maken van woningen mee in de projectmatige aanpak van woningcomplexen. Dat is efficiënter en goedkoper. U kunt altijd contact opnemen met uw woningcorporatie als u wilt dat uw woning aardgasvrij wordt. De woningcorporatie kan u dan vertellen of uw woningcomplex de komende jaren al aan de beurt is. Ook kunt u de woningcorporatie vragen of het mogelijk is het kookgas weg te halen en elektrisch te gaan koken. Het volledig aardgasvrij maken van woningen gebeurt bijna altijd per complex. Bij appartementen is het namelijk technisch vrijwel niet mogelijk om één woning anders te gaan verwarmen. Bij eengezinswoningen kan dit wel, maar is het veel efficiënter en goedkoper om een volledige rij woningen in één keer te doen.
9.4 Hoeveel gaat het mij als huurder kosten; gaan mijn maandlasten naar beneden?
Uitgangspunt is dat uw totale woonlasten niet hoger worden als uw woning aardgasvrij wordt. Het aardgasvrij maken van woningen wordt meestal gecombineerd met isolatiemaatregelen en renovatiewerkzaamheden. Bewoners worden betrokken bij het opstellen van een aanpak. Voordat de aanpak start wordt door de woningcorporatie draagvlak gehaald bij de bewoners. De corporatie communiceert dan duidelijk wat de gevolgen zijn voor uw woonlasten. 70% van de huurders moet met de plannen instemmen voordat de corporatie van start mag gaan.
9.5 Kan mijn woningcorporatie mij dwingen om van het gas af te gaan?
Woningcorporaties moeten minimaal 70% instemming hebben van huurders voordat ze woningcomplexen kunnen renoveren. Dit geldt ook voor het aardgasvrij maken van uw woning, omdat dit vaak gecombineerd wordt met een renovatie. Als meer dan 70% van de huurders instemt met de aanpak en u behoort tot de 30% tegenstemmers, dan mag de  corporatie haar plannen ook in uw woning doorzetten.

10 Nieuwbouw

10.1 Hoe gaat de gemeente om met aardgas bij nieuwbouw?
Ons uitgangspunt is aardgasvrije nieuwbouw. Voor nieuwbouw zijn voldoende alternatieven om huizen te verwarmen zonder aardgas. De nieuwe woningen zijn, vanwege hun volgens Bouwbesluit verplichte isolatiegraad, klaar voor de (aardgasvrije) toekomst. Het kabinet heeft ook in het regeerakkoord laten weten dat nieuwbouw in 2021 in principe niet meer op aardgas wordt verwarmd. Leiden wil alleen nog maar aardgasvrije woningen bouwen.
10.2 Waarom zijn er nieuwbouwwoningen die nog een gasaansluiting krijgen?
Een nieuwbouwproject kan lang duren, soms wel 10 tot 15 jaar. Helaas zijn er voor sommige nieuwbouwprojecten die al verder in het bouwproces zitten, al eerder afspraken gemaakt en vergunningen afgegeven, die we als gemeente niet meer kunnen terug draaien.
10.3 Iedere nieuwbouwwoning heeft toch het recht om op het gasnet aangesloten te worden?
De gaswet is dit jaar veranderd. Sinds 1 juli 2018 worden er geen bouwvergunningen meer verleend voor bouwprojecten met een aardgas aansluiting. Het recht om een nieuwe woning op het gasnet aan te sluiten is daarmee  vervallen. Voor bestaande gebouwen en voor grootverbruikers houdt de netbeheerder na 1 juli voorlopig gewoon een aansluitplicht voor gas.

 

Gemeente Leiden
Nuon 0900-0808

warmte@nuon.nl

Alliander 088-5426444
Liander www.liander.nl
Dunea 088 347 47 47
Woningstichting Ons Doel 071 522 2025
Woningcorporatie de Sleutels 071 516 2636
Woningcorporatie Portaal 0800 – 767 82 25. Met een mobiele telefoon belt u 0318 – 89 89 89. info@portaal.nl
Alles over verwarmen zonder aardgas www.hierverwarmt.nl
Als je alvast wilt oriënteren op de alternatieven voor aardgas www.duurzaambouwloket.nl
Vragen en info over Leiden van gas los: https://www.gagoed.nl/leidenvangaslos/ (hier vragen en informatie)

https://www.gagoed.nl/leiden-aardgasvrij (het stadsbrede verhaal over van gas los)

https://www.gagoed.nl/zuidwest/

specifiek over Zuidwest

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier